Az új ukrán oktatási törvény körüli vita

Igazság szerint szívesen távol maradtam volna mindattól, ami az új ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos. Egyrészt a teljes szöveg még mindig nem publikus (csak a tervezet és a kiszivárogtatott részletek), másrészt a hatályba lépéséhez még Porosenko ukrán elnök aláírására is szükség van. E két körülmény ellenére mégis nagyjából elszabadult a pokol a diplomáciai szintű odamondogatásoktól az útszéli és kocsmai szintű kommentekig.

Az sokan elismerik, hogy a törvény számos ponton előrelépést jelent, azonban 7. cikkelye kétségtelenül a kisebbségi jogok durva szűkítését helyezi kilátásba, miszerint a közép- és felsőfokú tanintézetekben csak az államnyelven folyhat az oktatás, a nemzetiségek nyelvén csak az elemi és általános szinten. Ez drasztikus kisebbségellenes lépés, ugyanakkor a törvény szövege több helyütt is többféle értelmezési lehetőségre ad módot, vagyis nem eléggé egyértelmű, emellett mintha kiskapukat nyitna... Ellenmondások is mutatkoznak, a törvény sűrűn hangoztatja, hogy a kisebbségek érdekében is történnek a változtatások, ebből olyasmi is kiszűrhető, hogy az államnyelv oktatásában a nagyon rossz módszertant jobb váltja fel...

Rengeteg cikk jelent meg, egyet-kettőt én is megosztottam Facebook oldalamon, minden alkalommal tobbágú vita alakult ki. Az általános véleményemet talán legjobban tükröző hozzászólásom:
Balla D. Károly nehéz átlátni a helyzetet, de a többféle megközelítés mindenképpen árnyalja a képet. a sérelmi pozíció és az indulat ritkán célravezető, ha pedig még a politikai haszonszerzés szándéka is befigyel (magyarországi és kárpátaljai magyar részről), abból sok jó ki nem sülhet. másfelől súlyos tévedés lenne csupa jóindulatot feltételezni az ukrán fél részéről, a távlati cél nyilvánvalóan annak a bizonyos etnikai homogenitásnak a megvalósítása. mindehhez hozzájön, hogy Ukrajnában a törvény és a végrehajtás jól el tud válni egymástól, különösen ha megengedő módok, lehetségességek, vagylagosságok vannak a törvényben, ilyenkor az értelmezés és a szándék a fontosabb. én úgy sejtem, a törvény azt is lehetővé teszi, hogy nagyon durván korlátozzák a kisebbségi nyelvhasználati jogokat az oktatásban, de közben egyrészt általános kérdésekben mintha előrelépést jelentene, másrészt mintha kiskapukat nyitna például azzal, hogy belengeti az egy vagy több tantárgynak EU-nyelveken való oktathatóságát. a magyar EU-nyelv, az orosz nem. hogy ez ténylegesen is kihasználható egérút-e a magyar oktatás számára, azt én nem tudom megmondani.

Az ominózus 7. cikkely szövege csak egy kiszivárogtatás okán vált ismertté, a KMKSZ lapja tette közzé. << ezen a linken érhető el, de ide másolom. Kárpátalja lap:

Az oktatási törvény 7. cikkelye

2017. szeptember 14., 12:51
Az ukrán parlament honlapján ezidáig még nem tették közzé a szeptember 5-én elfogadott Az oktatásról szóló törvényt, a teljes szöveg nem ismert. Brenzovics László parlamenti képviselő titkársága lapunk rendelkezésére bocsájtotta az oktatás nyelvéről szóló, 7. cikkely, a képviselők között a végső szavazás előtt nem sokkal kiosztott szövegváltozatát.
A törvény szövege ukránul is nehezen értelmezhető, elég sok két- vagy többértelmű megfogalmazás van benne.

Стаття 7. Мова освіти
7. Cikkely. Az oktatás nyelve
1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах.
Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної освіти і загальної середньої освіти першого ступеня поряд з державною мовою мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через окремі класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою, що створюються відповідно до законодавства, і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.
Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через окремі класи (групи) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд з державною мовою, що створюються відповідно до законодавства, і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.
Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідного корінного народу чи відповідної національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства.
Особам з порушеннями слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.
1. Az oktatási folyamat nyelve az oktatási intézményekben az államnyelv.
Az állam Ukrajna minden állampolgára számára garantálja a formális oktatás elérését az államnyelven az oktatás minden szintjén (iskola előtti nevelés, általános középiskolai, szakképzés (szakmunkásképzés), felsőfokú szakképzés és felsőoktatás), valamint az iskolán kívüli és a diploma utáni képzési szinten az állami és kommunális oktatási intézményekben.
Az Ukrajna nemzeti kisebbségeihez tartozó személyeknek a kommunális oktatási intézményekben garantált a jog az államnyelv mellett az adott nemzeti kisebbség nyelvén folyó oktatáshoz az iskola előtti és az elemi iskolai szinteken. Ez a jog az államnyelv mellett az adott nemzeti kisebbség nyelvén oktató külön osztályok (csoportok) révén realizálódik, amelyek a törvényeknek megfelelően jönnek létre, és nem terjed ki az ukrán nyelven oktató osztályokra (csoportokra).
Az Ukrajna őshonos népeihez tartozó személyeknek a kommunális oktatási intézményekben garantált a jog az államnyelv mellett az adott őshonos nép nyelvén folyó oktatáshoz az iskola előtti és az elemi iskolai szinteken. Ez a jog az államnyelv mellett az adott őshonos nép nyelvén oktató külön osztályok (csoportok) révén realizálódik, amelyek a törvényeknek megfelelően jönnek létre, és nem terjed ki az ukrán nyelven oktató osztályokra (csoportokra).
Az Ukrajna őshonos népeihez, nemzeti kisebbségeihez tartozó személyek számára garantált a jog az adott őshonos nép vagy nemzeti kisebbség nyelvének tanulásához a kommunális általános középfokú oktatási intézményekben vagy a nemzeti kulturális szövetségeken keresztül.
2. Закладами освіти забезпечується обов’язкове вивчення державної мови, зокрема, у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
Особам, які належать до корінних народів, національних меншин, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.
2. Az oktatási intézmények biztosítják az államnyelv kötelező oktatását, különösen a szakképző (szakmunkásképző), felsőfokú szakképző és felsőoktatási intézményekben, olyan mértékben, amely lehetővé teszi a szakmai tevékenység folytatását a választott szakirányban az államnyelv használatával.
Az őshonos népekhez, a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, a külföldiek és hontalanok számára megfelelő feltételeket teremtenek az államnyelv megtanulásához.
3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
3. Az állam elősegíti a nemzetközi érintkezés nyelveinek tanulását, különösen az angol nyelvét, az állami és kommunális oktatási intézményekben.
4. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома та більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
4. Az oktatási intézményekben az oktatási programnak megfelelően egy vagy néhány tantárgy két vagy több nyelven is oktatható – államnyelven, angol nyelven, az Európai Unió más hivatalos nyelvein.
5. За бажанням здобувачів професійної та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини як дисципліни.
5. A hallgatók kívánsága szerint a szakképző és felsőoktatási intézmények megteremtik számukra a feltételeket az őshonos nép vagy nemzeti kisebbség nyelvének mint tantárgynak a tanulásához.
6. Держава сприяє створенню та функціонуванню закладів освіти за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова.
6. Az állam elősegíti olyan oktatási intézmények létrehozását és működését külföldön, amelyek ukrán nyelven oktatnak vagy oktatják az ukrán nyelvet.
7. Особливості використання мов в окремих видах та рівнях освіти визначаються спеціальними законами.
7. A nyelvek használatának sajátosságait az oktatás különböző területein és szintjein speciális törvények határozzák meg.
Перехідні положення
Встановити, що особи, які належать до корінних народів і національних меншин України, і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2022 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим Законом, з поступовим збільшенням кількості предметів, що вивчаються українською мовою.
Átmeneti rendelkezések
Megállapíttatik, hogy Ukrajna őshonos népeihez, nemzeti kisebbségeihez tartozó azon személyek, akik 2018. szeptember 1. előtt kezdték el az általános középfokú oktatást, 2022. szeptember 1-ig ezt az oktatást olyan szabályok szerint folytatják, melyek a jelen törvény hatályba lépése előtt álltak fenn, az ukrán nyelven oktatott tantárgyak számának fokozatos növelésével.

 Az új ukrán oktatási törvény. Veszélyben a magyar oktatás Kárpátalján. A 7. cikkely körüli vita


Népszerű bejegyzések